دخترانه نوید صالحین اداره آموزش و پرورش اهواز

             

    

      

     

              

     

    

   

        

     

     

      

      

      

     

      

 

         

      

  

               

                        

     

 اهواز - کیانپارس - خیابان میهن شرقی -  روبروی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 4

  

تلفن : 06133382000