روز درختکاری

معاینات غربالگری دانش آموزان

مسابقه نقاشی نوجوان سالم

فلوراید تراپی

چهارشنبه سوری - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه پنجم - اسفندماه 97

نمایشگاه ساخت ماشین پایه ششم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح مغز پایه چهارم (انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح مغز پایه های پنجم و ششم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح کلیه پایه چهارم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

     

 اهواز - کیانپارس - خیابان میهن شرقی -  روبروی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 4

  

تلفن : 06133382000