پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

کادر آموزشی

کادر آموزشی دبستان دخترانه نوید صالحین

معصومه ریاحی زاده

مربی پیش دبستانی

نرگس سهرابی مربی پیش دبستانی
سارا باران پور مربی پیش دبستانی
صدیقه قاسم پور آموزگار پایه اول
 ,نادیا بویری آموزگار پایه اول
نسترن حریرفروش آموزگار پایه اول

 ,نادیا باوی

آموزگار پایه اول
مهرنوش زرگر آموزگار پایه دوم
 ,مهسا خزاعلی آموزگار پایه دوم
 ,سعاد جرفی آموزگار پایه دوم
 ,مولود حکمت پور آموزگار پایه دوم
مژگان باقری کاهکش آموزگار پایه سوم
سارا محمدیان آموزگار پایه سوم
سرور جامعی آموزگار پایه سوم
 ,مولود گرجی آموزگار پایه سوم
مهناز محمد عسکری آموزگار پایه چهارم
صغری احمدی هلیلی آموزگار پایه چهارم
زیبا گلریزیان آموزگار پایه چهارم
 ,وحیده حق بین آموزگار پایه پنجم
 ,فرناز فرخ پی آموزگار پایه پنجم
صدیقه علوی شریف آموزگار پایه پنجم
 ,مینا میثمی آموزگار پایه پنجم
 ,وحیده حق بین آموزگار پایه پنجم
شهربانو احمدیسفیددشتی آموزگار پایه ششم
عاطفه سیفی آموزگار پایه ششم
اشرف السادات جعفری آموزگار پایه ششم

زهره افشاری زاده

آموزگار پایه ششم

 ,زهرا رکنی مدرس قرآن
خدیجه حلفی مدرس قرآن
رعنا نزاکتی مدرس قرآن

زینب قاضی

مدرس قرآن

پروانه عظیمی مربی کامپیوتر و زبان
نسرین شهید پور مربی هنر
لیلا مصیب مربی خط
منا صداوی مربی ورزش